Ειδικά προσαρμοσμένα (tailor made or custom on demand) σεμινάρια σε συνεργασία με την ενδιαφερόμενη Επιχείρηση - Πελάτη όπου σχεδιάζεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή το μεμονωμένο σεμινάριο, που η διάρκεια και η θεματολογία του συνάδουν με το αντικείμενο εκπαίδευσης και τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις του Πελάτη.

Τα ειδικά προσαρμοσμένα αυτά σεμινάρια, πραγματοποιούνται είτε στις εγκαταστάσεις του Πελάτη είτε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ITEC. Τα προσαρμοσμένα σεμινάρια που υλοποιεί η ITEC, ανάλογα με το επίπεδο διακρίνονται σε:

  • Σεμινάρια χρήσης πακέτων λογισμικού (Microsoft Office) που αφορούν τους τελικούς χρήστες (end users).
  • Τεχνικά σεμινάρια, που απευθύνονται σε εξειδικευμένους προγραμματιστές, αναλυτές, μηχανικούς και στελέχη του χώρου της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (Διαχειριστές συστημάτων και δικτύων, τεχνικοί δικτύων κ.λ.π.)